سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

خلیج همیشه فارس

using the bogus name of arabian Gulf; in Google Earth.

http://www.petitiononline.com/sos02082/petition.html">www.petitiononline.com/sos02082/petition.html

استفاده از نام جعلی "خلیج عربی" در کنار نام خلیج فارس در گوگل ارث. برای اعتراض به این عمل گستاخانه دادخواست آنلاین زیر را امضا کنید.نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳۸٧/٢/٢٢