سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

چشمه

وقتی ظرفیت آب‌های زیرزمینی تکمیل می‌شود، آب مانند آتشفشان راهی به طرف سطح زمین پیدا می‌کند. گاهی اگر بیش از ظرفیت تکمیل شده باشد و آب مسیر خود را به سطح زمین به سختی پیدا کرده باشد با چنان شدتی بیرون می‌زند که تا چند ده متر آب فواره می‌زند. چه زیباست این آبشارهای معکوس!

وقتی ظرفیت انسان تکمیل می‌شود، احساسات انسان راهی برای بروز پیدا می‌کند. شاید به همین دلیل است که به چشمه می‌گویند چشمه!

http://www.sulekha.com/mstore/Rrakhee/albums/default/Gysir.JPG

 

 نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳۸٧/۸/٩