سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

سرای خمرجویان

دل‌ها می‌برد یـــار و به سامان می‌دهد

نغمه‌های دوست بوی بـــــاران می‌دهد

سامانی و ویرانی‌اش حاصل یکی‌است

جام‌هــا در سرای خمرجـــویان می‌دهد

«هیچ‌کس»

 

Share/Bookmark

 

 نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳۸٩/۱/٢٦