سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

دو قطره

نشاید این چنین رفتــــار با دل زار

فراقت کــــشت ما را دست بردار

دو روز مانده زین عمر کــام برکش

دو قطره مانده در جــام زهد بگذار

«هیچ‌کس»

Share/Bookmark  نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳۸٩/٢/٢٤