سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

درد من

درد من دانی، لیک درمان نیـــستی

ای حبیب، مر طبیبْ جان نیـــستی؟

پس که بود آن خمره مهیّــــا می‌کرد؟

خسته‌گامان به‌نظر عقد ثریا می‌کرد؟

«هیچ‌کس»

Share/Bookmark  نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳۸٩/۳/٦