سید حسن کریمی

وب‌نوشت سید حسن کریمی

شرحی بر ما

دیری است خودرو ملی فراگیر شده

باز کوچه‌های شهرمان دل‌گیر شده

باز خنده‌های مصنوعی؛ از دیروز

دل خوش با یک وام سیر شده

سخن بسیار و حق در گوشه‌ای پنهان

مهربانی دگر امروز جاگیر شده

خارش سر وقت می‌گیرد نداریم

خواب ماندیم و حال دگر دیر شده

«آبی»

Share/Bookmark  نویسنده : سیّد حسن کریمی
تاریخ : ۱۳۸٩/٥/۸