کافریست رنجیدن

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن         منم که دیده نیالودم به بد دیدن
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم         که در طریقت ما کافریست رنجیدن
 به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات         بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن
به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب         که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن
عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس         که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن
ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب         که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن
مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ         که دست زهدفروشان خطاست بوسیدن

Share/Bookmark

/ 0 نظر / 30 بازدید