ارسال پیشنهاد به کمیته نظام پیشنهادها

در قسمت "شخصی" سایت دانشجویی قسمتی وجود دارد برای ارائه ی پیشنهادات. من برای اولین بار دیروز وقتی آقای علیبخشیان راهنمائی ام کردند، این قسمت را دیدم. یکی دو مورد از پیشنهاد ها خواندنی است:

فعالیت صنعتی:

کمتر استادی در درس خود به فعالیت های عملی مورد نیاز در صنعت رجوع میکند کهخود باعث افت راندمان یادگیری شده و دانشجو صرفا به حفظ درس می پردازد. به طوری که 2هفته بعد از امتحان پایان ترم، تمام آنچه را خوانده فراموش می کند. در حالی که هیچگونهاستفاده از مطالب خوانده شده را نمی داند.

بهتر است حداقال 50 درصد نمره ی هر درس به انجام یک پروژه مورد نیاز صنعت در حدهمان درس اختصاص یابد (مخصوصا حوزه واردات). اولا دانشجو کاری که خود به صورت عملیانجام داده را فراموش نمی کند. دوما بسیاری از نتایج دانشجویی زمینه را برای حذفمحصولات وارداتی آماده می کند. دانشگاه هم می تواند اولویت های وارداتی را مشخصنماید. چنانچه به کتاب واردات توجه شود بسیاری از چیزهایی که وارد میشود (در رشتهبرق) کمتر از یک تکلیف عملی یک دانشجو وقت نیاز دارد. عجیب است که کسی به اینموضوعات توجهی نمی کند و دانشگاه خود را مسئول در زمینه واردات نمی داند.

جالب است بدانید از طریق تحقیقات فردی ایرانی که به عنوان پروژه ی درسی به او داده شده بود، امریکا برای اولین بار کولرگازی تولید کرد؛ بدون اینکه خود او بداند چه کار بزرگی انجام می دهدو حتی از آن کار نفعی ببرد.

کمک به حل معضل جوان:

دانشگاه باید وام بدهد به من جوان تا ازدواج کنم

همین دیگه

نخندید!! هر کسی مشکلی دارد دیگر!

سایت اینترنت در خوابگاه:

اکنون برای دانشجویان کارشناسی در خوابگاه هیچ رایانه عمومی وجود ندارد. کانونفرهنگی درنزدیکی خوابگاه برای حدود 6000 نفر کمتر از 30 رایانه اختصاص داده که فقط 6 رایانه به شبکه اینترنت متصل است.

کسب اطلاعات جدید و انجام تمامی پروژه های فنی درگرو وجود رایانه کافی و اتصالآن ها به شبکه ی اینترنت است.

ارائه خوابگاه و شام به دانشجویان شبانه:

اولا که وضع چندان خوبی بچه های شبانه ندارند. نمی دانم به کدامینگناه باید بیش از 70 درصد از بچه های شبانه به انواع و اقسام بیماری های گوارشیمبتلا شوند. برای بررسی صحت این مطلب شما می توانید یک سری به خوابگاه های شبانهبزنید.ثانیا مسیر طولانی که هر روز و شب بعد از تعطیلی دانشجویان شبانه برای رسیدنبه خوابگاه ها طی می کنند. تازه اگر نام آن مکان را بشود گذاشت خوابگاه. اگر یک شبسرد زمستان و یا یک شب بارانی بهار در ایستگاه خط واحد بایستید شاید و باز هم شایدیک رحمی در دل شما مسئو لین قرار گیرد و یک چاره ای بیندیشید برای دانشجویان دورهشبانه. هر چند که بنده خودم شاید بیش از ده ها نامه به جاهای مختلف نوشتم تا شاید بهاین مشکلات ما رسیدگی کنند، اما می دانم که مسئولین آنقدر سرشان شلوغ است که حتیوقت فکر کردن به نامه های یک دانشجوی رشته شبانه را هم ندارند. اما باز هم برای این کهخیال خودم و دوستان شبانه راحت شود که کم کاری از سوی خودمان نبوده باز هم برایچندمین بار این کار را انجام می دهم. شاید فرجی شود و کور سوی امیدی برای دانشجویانشبانه ایجاد شود. باز هم با عرض تشکر

برای دادن شام می تواند از سلف یاس استفاده شود و یا حتی از سلف میلاد. برای خوابگاه نیز می توانید از زمین های خالی دانشگاه استفادهنمایید و یا از سویتهای نزدیک دانشگاه.


/ 0 نظر / 8 بازدید