یعنی چه؟!

ناگهان پرده برانداخته‏ای یعنی چه _____ مست از خانه برون تاخته‏ای یعنی چه‏
شاه خوبانی و منظور گدایان شده‏ای _____ قدر این مرتبه نشناخته‏ای یعنی چه‏
زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب _____ این چنین با همه در ساخته‏ای یعنی چه‏
نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی _____ بازم از پای در انداخته‏ای یعنی چه‏
سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان _____ وز میان تیغ به ما آخته‏ای یعنی چه‏
هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول _____ عاقبت با همه کج باخته‏ای یعنی چه‏
حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار _____ خانه از غیر نپرداخته‏ای یعنی چه‏


Share/Bookmark

/ 0 نظر / 32 بازدید